På årsmøtet, 14. mars gikk Øystein Lund, Fredrick Wood og Martine Nord ut av styret, og Haakon Tobiassen, Per-Olof Persson og Lars Kurverud ble valgt inn som nye styremedlemmer. Nytt styre er:

Leder – Lars Eriksson – ikke på valg – ett år igjen
Nestleder – Julius Lund – Valgt – varighet 2 år
Styremedlem – Haakon Tobiassen – Valgt – varighet 2 år
Styremedlem – Per-Olof Persson– Valgt – varighet 2 år
Styremedlem – Erik Fjeldsrud – ikke på valg – ett år igjen
Styremedlem – Lars Kurverud – Valgt – varighet 2 år
Varamedlem – Liv Kronstad – Valgt – varighet 1 år

Årsmøtet godkjente også styrets årsberetning og årsregnskap for 2023, budsjett for 2024 og forslag til organisasjonsplan. På vegne av alle medlemmene vil vi gi en spesiell takk til Øystein for sin innsats som styremedlem og baneansvarlig over mange år. Det er etablert en dugnads komité, som er baneansvarlig, og har det overordnede ansvaret for vedlikehold av banene fremover.