Viser til tidligere utsendt innkalling til årsmøte i Prinsdal Tennisklubb. Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 19:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen søndag 21. mars, ved å sende e-post til post@ptk.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke/invitasjon til å delta via Teams vil bli sendt til de som har meldt seg på innen fristen.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsberetning for 2020

Styrets årsberetning for 2020 følger vedlagt.
Forslag til vedtak: Styrets årsberetning vedtas av årsmøtet

 1. Årsregnskap for 2020 med resultat, balanse, noter og revisors beretning

Årsregnskap for 2020 med resultat, balanse, noter og revisors beretning følger vedlagt.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes av årsmøtet.

 1. Fastsettelse av kontingent og styrets godtgjørelse for 2021

Styret foreslår at følgende satser for medlemskontingent 2021 vedtas av årsmøtet:

Senior: 2 000,- (uendret)
Junior, student <25 år: 1 100,- (uendret)
Barn (t.o.m. 16 år): 500,- (ned fra 700)
Pensjonist: 1 100,- (uendret)
Familie: 2 900,- (uendret)
Støttemedlemskap: 300,- (økning kr. 50)

 1. Styrets godtgjørelse 2021

Styret foreslår at årsmøtet vedtar følgende godtgjørelse til styret i 2021:

Styremedlemmer som er seniormedlem eller betaler familiemedlemskap får kr. 1.900,- i rabatt på medlemskontingenten.
Styremedlemmer som er pensjonist- eller juniormedlem får rabatt på kr. 1.000,- på medlemskontingenten.

 1. Budsjett for 2021

Styrets forslag til budsjett for 2021 følger vedlagt. Det er budsjettert med inntekter på kr. 280.550, kostnader på kr. 231.850, og et overskudd på kr. 48.700.
Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjennes av årsmøtet.

 1. Utnevnelse av Erik Fjeldsrud som æresmedlem i Prinsdal Tennisklubb

Styret har besluttet å utnevne Erik Fjeldsrud som æresmedlem i Prinsdal Tennisklubb. Styret vil orientere om dette på årsmøtet.

 1. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

 1. Valg

Valgkomitéen foreslår følgende sammensetning av styre, revisor og valgkomité for 2021:

 • Styreleder – Lars Eriksson – På valg – varighet 2 år
 • Styremedlem/Sportslig leder – Petter Naustdal – Ikke på valg – ett år igjen
 • Styremedlem/Kasserer – Julius Lund – ikke på valg – ett år igjen
 • Styremedlem/Bane/dugnadsansvarlig – varighet 1 år – Det skal etableres en dugnadskomité som baneansvarlig skal lede
 • Styremedlem/Hus/utleieansvarlig – Erik Fjeldsrud – På valg – varighet 2 år
 • Styremedlem – Pål Mathiesen – På valg – varighet 1 år
 • Revisor 1 – William Nyhagen – På valg – varighet 1 år
 • Revisor 2 – På valg – varighet 1 år
 • Valgkomité for 2021 – (2 kandidater trengs)